منابع آزمون

ارتودانتیکس 

اندودانتیکس

پروتزهای دندانی

 پریودانتیکس

  دندانپزشکی ترمیمی

جراحی دهان و فک و صورت

دندانپزشکی کودکان

رادیولوژی دهان،فک و صورت

آسیب شناسی دهان، فک و صورت

بیماری های دهان و فک و صورت